U periodu od 04. do 08.12.2017. u JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Podgorica odžana je edukacija pod nazivom „Kreativni kutak“. Cilj obuke bilo je sticanje znanja koja se odnosi na procjenu korisnika za radno okupacioni angažman i unapređivanje vještina za sprovođenje specifičnih tehnika u radno okupacionoj terapiji. Osmišljen programski sadržaj okupacionih radionica korisnicima usluga omogućava da održavaju već stečena znanja i vještine i da usvajaju nove. Realizatori obuke su bili Bojana Mašković i Neda Novaković iz “Centra za smještaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju“ –Beograd.