Struktura zaposlenih

U JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju- Podgorica  osim direktora i sekretara zaposleni su:

  • Stručni radnici: defektolog, psiholog i radni terapeut;
  • Stručni saradnik: medicinski tehničar;
  • Saradnici: njegovateljica, vozač/asistent i higijeničarka.